Mobilności 2016 – wyniki rekrutacji – Hiszpania

Untitled-1

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

 „Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum”

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

  Lista uczestników oraz lista rezerwowa – grupa Hiszpania

Gratulujemy!

Ważne informacje:

- szczegóły na temat punktów uzyskanych za poszczególne etapy do wglądu u Pani Sylwii Glińskiej i Pani Moniki Derdy-Drzymulskiej

- przypominamy, że wszyscy uczestnicy mają obowiązek uczęszczania na zajęcia  przygotowujące do wyjazdu: zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego (30 godzin na  grupę zawodową), kurs podstaw języka hiszpańskiego (30 godzin), przedmioty zawodowe (10 godzin),  przygotowanie pedagogiczne, w tym warsztaty dotyczące pisania profesjonalnego CV (5 godzin). Terminy rozpoczęcia zajęć zostaną podane wkrótce.

- przewidziane jest spotkanie informacyjne dla uczestników i ich rodziców – termin zostanie podany wkrótce (obecność obowiązkowa)

- wyjazd odbędzie się w dniach: 24.09.16 (sobota) – 22.10.16 (sobota)   

- przypominamy o punkcie 6 Regulaminu Rekrutacji:     

Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:

- licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu

       – niewypełniania obowiązku nauki (wagary)

       – problemów wychowawczych

       – nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2015/2016

Uczestnik wykreślony z listy po rozpoczęciu kursu językowego zostanie obciążony finansowo za zajęcia, które już się odbyły. Uczestnik wykreślony z listy po rezerwacji biletów lotniczych zostanie obciążony kosztami przebukowania biletu. Wyjątki – udokumentowane problemy zdrowotne. Uczestnicy otrzymają do podpisu Deklaracje Uczestnictwa w Projekcie (wymagany również podpis rodzica lub prawnego opiekuna). Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.