Hiszpania 2017 – regulamin rekrutacji

Untitled-1

Zespół Szkół Technicznych

ogłasza nabór do II etapu projektu mobilności 

Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum.”

realizowanego w ramach projektu  „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków EFS – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

(PO WER)

 REGULAMIN REKRUTACJI

1. II etap projektu obejmuje:

 ● organizację miesięcznych praktyk w Hiszpanii dla 16 uczniów architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie w październiku 2017. Miejscem praktyk będą ogrody Granady , w regionie Andaluzji (południe Hiszpanii). Rekrutacją objęci są uczniowie klas I, II i III technikum architektury krajobrazu roku szkolnego 2016/2017.

UWAGA: pierwszeństwo w naborze mają uczniowie, którzy nie uczestniczyli jeszcze w praktykach zagranicznych.

 2. Dofinansowanie projektu pokrywa:

-  zakwaterowanie w siedzibie organizacji przyjmującej;

-  pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);

-  ubezpieczenie;

-  transport do miejsca stażu (przelot oraz dojazd na lotnisko) oraz transport lokalny

- przygotowanie pedagogiczno – językowe (30 godzinny kurs języka angielskiego oraz 30 godzinny kurs podstaw hiszpańskiego/30 godzinny kurs języka niemieckiego, 10 godzin zajęć z przedmiotów zawodowych, 2 godziny zajęć z pedagogiem i 3 godziny warsztatów na temat tworzenia CV)

-  program kulturowy, obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze do znaczących obiektów kulturowych.

 3. Wymagania dla uczestników:

- co najmniej komunikatywna znajomość angielskiego / niemieckiego

- wysokie kompetencje zawodowe

- predyspozycje osobowościowe, odporność na stres oraz wysoka kultura osobista

 4. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

1.  średnia ocen końcoworocznych (świadectwo) ( lub semestralnych – Kl. I) –

      maksymalnie 10 pkt

2.   oceny końcoworoczne ( lub semestralne – Kl. I) z przedmiotów zawodowych –

      maksymalnie 10 pkt

3.   ocena końcoworoczna ( lub semestralna – Kl. I) z języka angielskiego/niemieckiego –

      maksymalnie 10 pkt

4.   oceny na półrocze (liczone podwójnie w przypadku kl. I ) – rok szkolny 2016/2017 –

      maksymalnie 10 pkt

5.   egzamin z przedmiotów zawodowych – maksymalnie 50 pkt

6.   rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego (niemieckiego – grupa TB)

      – maksymalnie 40 pkt

7.  wyniki rozmowy z pedagogiem szkolnym, która określi psychologiczne predyspozycje

      kandydatów do uczestnictwa w stażu – maksymalnie 5 pkt

8.   informacje dotyczące zachowania ucznia otrzymane od wychowawcy klasy –

      maksymalnie 5 pkt

9.   informacje dotyczące zachowania ucznia otrzymane od dyrektora szkoły –

      maksymalnie 10 pkt

10. frekwencja ( powyżej 65 % obecności w I semestrze roku szkolnego 2016/2017) –

      maksymalnie 10 pkt

11. praca i zaangażowanie na rzecz szkoły, potwierdzona rozmową z wychowawcą,

      nauczycielami, dyrekcją szkoły i zapisami w dzienniku lub zeszycie wychowawcy –

      maksymalnie 10 pkt

      RAZEM: 170 pkt

Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do wszystkich etapów rekrutacji.

5. Z grupy osób z najwyższą punktacją wybranych zostanie 16 uczestników. Pozostałe osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację znajdą się na liście rezerwowej w kolejności uzyskanej liczby punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w czasie rekrutacji pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, uczniowie posiadający trudną sytuację materialną lub rodzinno-socjalną. Ostateczna lista uczestników oraz ewentualna lista rezerwowa zostanie ustalona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Zespół Projektowy, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas objętych rekrutacją. Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji wraz z uzasadnieniem będą do wglądu dla kandydatów. Nie jest przewidziana procedura odwoławcza.

 6. Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:

- licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu

- niewypełniania obowiązku nauki (wagary)

- problemów wychowawczych

- nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2016/2017

Uczestnik wykreślony z listy po rozpoczęciu kursu językowego zostanie obciążony finansowo za zajęcia, które już się odbyły. Uczestnik wykreślony z listy po rezerwacji biletów lotniczych zostanie obciążony kosztami przebukowania biletu. Wyjątki – udokumentowane problemy zdrowotne.

7. Terminy rekrutacji oraz materiały pomocnicze.

    Luty 2017 – analiza średniej ocen kandydatów

    Luty / Marzec 2017 – rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego

    Luty / Marzec 2017 – test z przedmiotów zawodowych

    JĘZYK ANGIELSKI – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI

    PRZEDMIOTY ZAWODOWE – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI

    Luty/marzec 2016 – konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami

    Marzec 2016 – ustalenie listy rankingowej i ogłoszenie wyników rekrutacji.

8. Zgłoszenia kandydatów na załączonym formularzu przyjmują Pani Joanna Tomczak i Pani Aleksandra Barasińska do dnia 24 lutego 2017 roku.