Europejscy Zawodowcy – Regulamin Rekrutacji

 

 2                        erasmus-logo

Zespół Szkół Technicznych

ogłasza nabór do projektu mobilności

 

„EUROPEJSCY ZAWODOWCY”

 

realizowanego w ramach programu ERASMUS+

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

1. I etap projektu obejmuje organizację stażu/praktyk za granicą dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie w październiku 2018:

 

miesięcznych praktyk w Portugalii dla 8 uczniów technikum inżynierii sanitarnej oraz 8 uczniów technikum energetyki odnawialnej. Miejscem praktyk będą firmy zajmujące się montażem instalacji sanitarnych, grzewczych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych oraz firmy zajmujące się technologiami energii odnawialnych w nadmorskiej miejscowości Esposende w dystrykcie Braga. Rekrutacją objęci są uczniowie klas II i III technikum energetyki odnawialnej oraz klas II i III  technikum inżynierii sanitarnej 2017/2018.

dwutygodniowego szkolenia dla 20 uczniów technikum budowlanego w zakresie technik murarskich w ośrodku szkoleniowym w Cottbus (Niemcy). Rekrutacją objęci są uczniowie klas I, II i III technikum budownictwa roku szkolnego 2017/2018.

miesięcznych praktyk w Hiszpanii dla 20 uczniów technikum architektury krajobrazu. Miejscem praktyk będą parki i zabytkowe ogrody w Granadzie, w regionie Andaluzji (południe Hiszpanii). Rekrutacją objęci są uczniowie klasy I, II i III technikum architektury krajobrazu roku szkolnego 2017/2018.

 

UWAGA: pierwszeństwo w naborze mają uczniowie, którzy nie uczestniczyli jeszcze w praktykach zagranicznych.

 

2. Dofinansowanie projektu pokrywa:

-  zakwaterowanie w siedzibie organizacji przyjmującej;

-  pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);

-  ubezpieczenie;

-  transport do miejsca stażu (przelot oraz dojazd na lotnisko – Hiszpania, Portugalia; przejazd autokarem – Niemcy)

oraz transport lokalny

- przygotowanie pedagogiczno – językowe (20 godzinny kurs języka angielskiego lub 30 godzinny kurs języka niemieckiego oraz minimum 30 godzinny kurs podstaw hiszpańskiego, 10 godzin zajęć z przedmiotów zawodowych, 2 godziny  zajęć z pedagogiem i 3 godziny warsztatów na temat tworzenia CV)

-  program kulturowy, obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze do znaczących obiektów kulturowych.

 

3. Wymagania dla uczestników:

- co najmniej komunikatywna znajomość angielskiego / niemieckiego

- wysokie kompetencje zawodowe

- predyspozycje osobowościowe, odporność na stres oraz wysoka kultura osobista

 

4. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

1.   średnia ocen końcoworocznych (świadectwo) ( lub semestralnych – Kl. I) –  maksymalnie 10 pkt

2.   oceny końcoworoczne ( lub semestralne – Kl. I) z przedmiotów zawodowych –   maksymalnie 10 pkt

3.   ocena końcoworoczna ( lub semestralna – Kl. I) z języka angielskiego/niemieckiego –   maksymalnie 10 pkt

4.   oceny na półrocze (liczone podwójnie w przypadku kl. I ) – rok szkolny 2016/2017 –   maksymalnie 10 pkt

5.   egzamin z przedmiotów zawodowych  –  maksymalnie 50 pkt

6.   rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego – maksymalnie 40 pkt

7.   wyniki rozmowy z pedagogiem szkolnym, która określi psychologiczne predyspozycje  kandydatów do uczestnictwa w stażu – maksymalnie 5 pkt

8.   informacje dotyczące zachowania ucznia otrzymane od wychowawcy klasy –  maksymalnie 5 pkt

9.   frekwencja ( powyżej 65 % obecności w I semestrze roku szkolnego 2016/2017) –  maksymalnie 10 pkt

10. praca i zaangażowanie na rzecz szkoły – ocena dyrektora ZST – maksymalnie 10 pkt

RAZEM: 160 pkt  

 

Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do wszystkich etapów rekrutacji.

 

5. Z grupy osób z najwyższą punktacją wybranych zostanie 56 uczestników (8 osób z klas TO, 8 osób z klas TUS, 20 osób z klas TB i 20 osób z klas TAK). Pozostałe osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację znajdą się na liście rezerwowej w kolejności według uzyskanej liczby punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w czasie rekrutacji pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, uczniowie posiadający trudną sytuację materialną lub rodzinno-socjalną. Ostateczna lista uczestników oraz ewentualna lista rezerwowa zostanie ustalona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Zespół Projektowy (koordynator projektu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych – współautorzy projektu), nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas objętych rekrutacją, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji wraz z uzasadnieniem będą do wglądu dla kandydatów. Kandydat będzie miał 7 dni na odwołanie się od wyniku. W ramach procedury odwoławczej komisja rekrutacyjna będzie analizować ponownie wynik kandydata i wyda ostateczną decyzję na piśmie.

 

6. Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:

- licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu

- niewypełniania obowiązku nauki (wagary)

- problemów wychowawczych

- nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2017/2018

 

Uczestnik wykreślony z listy po rozpoczęciu kursu językowego zostanie obciążony finansowo za zajęcia, które już się odbyły. Uczestnik wykreślony z listy po rezerwacji biletów lotniczych zostanie obciążony kosztami przebukowania biletu. Wyjątki – udokumentowane problemy zdrowotne.

 

7. Terminy rekrutacji oraz materiały pomocnicze.

Luty 2018 – analiza średniej ocen kandydatów

Marzec 2018 – rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego/niemieckiego

Marzec 2018 – testy z przedmiotów zawodowych

    JĘZYK ANGIELSKI –  Zagadnienia do rekrutacji język angielski

    JĘZYK NIEMIECKI – Zagadnienia do rekrutacji język niemiecki

     PRZEDMIOTY ZAWODOWE – Zagadnienia-do-rekrutacji-TUS

Zagadnienia-do-rekrutacji-TO

Zagadnienia do rekrutacji TAK

Zagadnienia do rekrutacji budownictwo

Luty/marzec 2018 – konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami

Marzec 2018 – ustalenie listy rankingowej i ogłoszenie wyników rekrutacji.

8. Zgłoszenia kandydatów w postaci wypełnionego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY przyjmuje koordynator projektu pani Aleksandra Barasińska oraz nauczyciele zawodu do dnia 23 lutego 2018 roku.