Hiszpania 2013 – opinie uczestników

1 2

„Według mnie tego typu wizyty są niezwykle potrzebne , rozwijają wiedzę o świecie, pozwalają weryfikować własne doświadczenie, porównywać  własne działanie i wprowadzać zmiany w sposobie  funkcjonowania placówki, jeśli jest to konieczne. Urzekła mnie otwartość ze strony dyrekcji szkół hiszpańskich, chęć pochwalenia się ich systemem edukacji, pokazania osiągnięć  ale też poznania polskiego szkolnictwa zawodowego. Cieszę się z tej wizyty, również dlatego, ze przygotowując się do dalszej pracy mogę  wykorzystać doświadczenia z Hiszpanii.”

„Dzięki przygotowaniu językowemu i odbytej wizycie podniosły się moje kwalifikacje językowe. Południowa Hiszpania jest niezwykle pięknym i malowniczym miejscem, bogatym pod względem przyrodniczym, kulturowym i historycznym. Spróbowaliśmy też typowych hiszpańskich potraw, pamiętając o maksymie, że kraj poznaje się od kuchni. Dla mnie jako architekta krajobrazu wizyta w takich miejscach jak Granada, Alhambra czy Kordoba było niezwykłym i bardzo pouczającym doświadczeniem. Te obrazy na długo pozostaną w mojej pamięci. Moją wiedzą i emocjami z wyjazdu podzielę się z uczniami z technikum architektury krajobrazu przybliżając im piękno ogrodów Alhambry-  pełne egzotycznej roślinności, idealnie przyciętych żywopłotów oraz orzeźwiających fontann, gdzie można odpocząć i ochłodzić się w cieniu zieleni. Dzięki udziałowi w stażu miałam okazję skonfrontowania swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego z realiami hiszpańskimi, podniesienia kwalifikacji zawodowych i językowych, nabycia umiejętności funkcjonowania w obcojęzycznym i wielokulturowym środowisku oraz poznania pracy szkoły w innym kraju Unii Europejskiej. Jako nauczyciel zawodowiec wykorzystam zdobyte doświadczenie, informacje i materiały na zajęciach z uczniami w technikum architektury krajobrazu. Najbardziej zauroczyła mnie bujna, egzotyczna roślinność: drzewa cytrynowe, pomarańczowe, platany, strzeliste cyprysy, przepięknie kwitnące mirty, laury, oleandry, zimozielone magnolie i palmy. Ciekawostką były wszechobecne opuncje i agawy.”

„Korzyści wyniesione z wyjazdu to przede wszystkim wymiana doświadczeń i poglądów na temat szkolnictwa zawodowego. Możliwość zawarcia kontaktów dających szansę na owocną współpracę w przyszłości w celu podniesienia jakości pracy placówki. Korzyści osobiste to poznanie architektury i kultury Hiszpanii (Andaluzji) ale także doskonalenie języka. Zapoznałam się z systemem edukacji obowiązującym w Hiszpanii i dostrzegłam podobieństwa. Poznałam program nauczania w zawodzie technik budownictwa, który różni się od polskiego. Głównie nastawiony jest na elementy projektowania przy pomocy programów komputerowych. We wszystkich odwiedzanych szkołach zajęcia teoretyczne jak i praktyczne były ze sobą zintegrowane i odbywały się w tych samych pracowniach i były prowadzone przez tych samych nauczycieli.”

„Na pewno pobyt przyczynił się do podniesienia naszych kompetencji zawodowych, do refleksji o mocnych i słabych stronach systemu edukacji zawodowej w Polsce i w Hiszpanii, co można poprawić korzystając z ich doświadczenia. Duże znaczenie dla mnie miały  rozmowy z nauczycielami, którzy mogli podzielić się swoim doświadczeniem,  sugestiami, metodyką prowadzenia zajęć. Poznanie innego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego przyczyniło się do wymiany doświadczeń dotyczących programów nauczania, pomysłów na nowe kierunki kształcenia, na podniesienie jakości placówki, w której pracuję; na podniesienie moich kompetencji językowych oraz na zachęcenie do korzystania z możliwości współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem uczniów i nauczycieli dla podniesienia kwalifikacji.”

„Dzięki udziałowi w wymianie miałam okazję porozmawiać z nauczycielami z innych krajów, zarówno z nauczycielami przedmiotów zawodowych (tematem interesującym dla mnie był sposób organizacji praktyk oraz współpraca międzynarodowa), jak również z anglistami. Poza tym poznałam podstawy języka hiszpańskiego i miałam okazję użyć go w kraju partnerskim. Miałam też okazję na podniesienie moich kwalifikacji językowych w zakresie języka angielskiego poprzez sprawdzenie się jako tłumacz konferencyjny. Miałam możliwość współpracy w międzynarodowym środowisku, nie tylko z przedstawicielami instytucji goszczącej, ale także ze współpracującymi z nią studentami z programu Erasmus z różnych krajów. Przebywanie w takim wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku było dla mnie bardzo przyjemnym doświadczeniem. Zapoznałam się też z piękną i bogatą kulturą tego regionu Hiszpanii. Ponadto, w trakcie całego wyjazdu starałam się szukać inspiracji dla przyszłych projektów stażowych dla uczniów ZST, oceniłam możliwości organizacji przyjmującej  w tym zakresie i mam nadzieję, że wszystkie nawiązane kontakty pozwolą na owocną współpracę w przyszłości.”

„Będąc uczestnikiem projektu poszerzyłam znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego; sprawdziłam posiadane kompetencje zawodowe i językowe w warunkach mobilności i życia codziennego w obcym kulturowo kraju; poznałam metody i programy kształcenia zawodowego w Hiszpanii; bezpośrednio wymieniłam się doświadczeniami, poglądami z nauczycielami hiszpańskich szkół zawodowych i dostrzegłam ogromne wyzwania jakie czekają na absolwentów na europejskim rynku pracy. Korzyści jakie wyniknęły z projektu dla Zespołu Szkół Technicznych to nawiązanie współpracy międzynarodowej, dającej uczniom możliwości kontynuowania nauki oraz być może  podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej, do czego szkoła może teraz lepiej przygotować swoich absolwentów.”

„Zaobserwowałem dużą bazę informatyczną  zarówno sprzętową jak i programową oraz doskonalenie umiejętności młodzieży pod względem praktycznym w dużym wymiarze godzin. Praktyki w profesjonalnych firmach staja się bardzo istotną rzeczą dla młodzieży kończącej szkołę i szukającej pracy na rynku pracy. Praktyczne zajęcia na profesjonalnym sprzęcie pokazują firmom że młodzież jest odpowiednio przygotowana do podjęcia pracy na określonym stanowisku.”

„Dzięki udziale w projekcie nabyłam cenne doświadczenia, które pozwoliły mi na dokonanie analizy porównawczej systemu kształcenia i organizacji szkolnictwa zawodowego w Polsce i Hiszpanii. Mogę dzięki temu ocenić wyposażenie bazy dydaktycznej w szkole, organizację zajęć praktycznych, a także ogólne aspekty funkcjonowania placówki w odniesieniu do szkół hiszpańskich. Nabyłam istotne wskazania do zmiany pewnych aspektów dydaktycznych, szczególnie w dziedzinie szerszego wykorzystywania pomocy multimedialnych w szkole i programów graficznych do projektowania terenów zieleni. Pozytywne wrażenie wywarła na mnie baza dydaktyczna i infrastruktura placówek oświatowych Hiszpanii. Wizyta pozwoliła mi także na pozyskanie szerokich informacji i szeregu zdjęć zielni (ogrody Alhambry), które z pewnością posłużą mi jako materiał dydaktyczny dla uczniów kształcących się na kierunku architektura krajobrazu.”

 „Bardzo dużo dowiedziałam się o zarządzaniu szkołami w Hiszpanii, systemie kształcenia zawodowego i zasadach realizacji praktyk zawodowych oraz metodach prowadzenia zajęć. Poznałam dyrektorów szkół i nauczycieli, z którymi wymieniliśmy się doświadczeniami. Wizyta w szkołach Granady utwierdziła nas w przekonaniu, że polskiej szkole potrzebna jest reforma, że konieczne jest doposażenie jej w nowoczesne środki audiowizualne, że kształcenie teoretyczne powinno być bardziej wsparte zajęciami praktycznymi. Konieczność porozumiewania się w języku angielskim i hiszpańskim zachęciła do dalszego doskonalenia umiejętności językowych.”   

„Podczas stażu miałem okazję poznać system edukacyjny innego państwa UE i porównać go z obowiązującym w Polsce. Porównanie programów nauczania i zakresu umiejętności zdobywanych na poszczególnych etapach edukacji pozwoliło mi na zmianę sposobu myślenia o niektórych aspektach kształcenia zawodowego, a szczególnie przygotowania do realizacji nowoczesnych technologii. Pozyskałem istotne wskazania do modyfikacji własnych działań dydaktycznych, szczególnie w zakresie konieczności rozszerzenia metod informatycznych zarówno w metodyce jak i treści nauczania. Duże wrażenie wywarła na mnie baza dydaktyczna i infrastruktura placówek oświatowych, a także ich zaplecze materialne. Pozwoliło mi to na wyrobienie sobie poglądu o obowiązujących w UE standardach w tym zakresie. Bardzo ważne były bezpośrednie kontakty z nauczycielami szkół hiszpańskich, poznanie ich problemów i statusu społecznego”