Niemcy 2014 – rekrutacja

  niemcy2014-logo

Zespół Szkół Technicznych

ogłasza nabór do projektu stażowego

„Energia odnawialna w budownictwie – uczymy się od Europy”

realizowanego w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

REGULAMIN REKRUTACJI 

1. Projekt obejmuje trzytygodniowe praktyczne szkolenie w Niemczech dla 20 uczniów Zespołu Szkół Technicznych: 10 uczniów technikum budowlanego oraz 10 uczniów technikum energetyki odnawialnej. Termin wyjazdu przewidziany jest na październik 2014. Rekrutacją objęci są uczniowie klas I, II i III technikum budowlanego oraz klas I i II technikum energetyki odnawialnej roku szkolnego 2013/2014.

2. Miejsce stażu:

Grupa TEO: Centrum Edukacyjne BBW we Frankfurcie nad Odrą (szkolenie w zakresie ekologicznych sposobów pozyskiwania energii w gospodarstwie domowym)

1 2
3 4

Grupa TB: ośrodek szkoleniowy Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Cottbus (szkolenie w zakresie technologii z zakresu budownictwa energooszczędnego).

5 6
7 8

3. Dofinansowanie projektu pokrywa:

-  zakwaterowanie w internatach ośrodków szkoleniowych;

-  pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);

-  ubezpieczenie;

-  transport do miejsca stażu oraz transport lokalny

-  przygotowanie pedagogiczno – językowe (40 godzinny kurs języka niemieckiego i 4 godziny zajęć z pedagogiem)

-  program kulturowy, obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze między innymi do Berlina.

9 10

11
4. Wymagania dla uczestników:

- co najmniej komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

- wysokie kompetencje zawodowe

- predyspozycje osobowościowe, odporność na stres oraz wysoka kultura osobista

 

5. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

-  średnia ocen końcowo rocznych  /  semestralnych (klasa I TEO) – maksymalnie 5 pkt.

-  oceny końcowo roczne/semestralne z przedmiotów zawodowych – maksymalnie 10 pkt.

-  test i rozmowa kwalifikacyjna z języka niemieckiego (70% punktów na zaliczenie) maksymalnie 25 pkt.

-  rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego (70% punktów na zaliczenie) maksymalnie  20 pkt.

-  wyniki rozmowy z pedagogiem szkolnym, która określi ich psychologiczne predyspozycje do uczestnictwa w stażu oraz informacje dotyczące zachowania ucznia otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły – maksymalnie 10 pkt.

RAZEM 70 pkt.

Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do wszystkich etapów rekrutacji.

6. Wybranych zostanie 30 uczniów (15 z technikum budowlanego i 15 z technikum energetyki odnawialnej). Z tej grupy wyłoniona zostanie ostateczna 20. Pozostała dziesiątka, po pięć osób z każdego zawodu, znajdzie się na liście rezerwowej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w czasie rekrutacji pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, uczniowie posiadający trudną sytuację materialną lub rodzinno-socjalną. Ostateczna lista uczestników oraz ewentualna lista rezerwowa zostanie ustalona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Zespół Projektowy, nauczyciele języka niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas objętych rekrutacją, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.

7. Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:

- licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu

- nie wypełniania obowiązku nauki (wagary)

- problemów wychowawczych

- nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego

Uczestnik wykreślony z listy po rozpoczęciu kursu językowego zostanie obciążony finansowo za zajęcia, które już się odbyły.

8. Terminy rekrutacji oraz materiały pomocnicze.

Styczeń 2014 – analiza średniej ocen kandydatów

Luty/marzec 2014 – test i rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego

Luty/marzec 2014 – test i rozmowa kwalifikacyjna z języka niemieckiego

JĘZYK ANGIELSKI – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI

JĘZYK NIEMIECKI – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI

Luty/marzec 2014 – konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami

Marzec 2014 – ustalenie listy rankingowej i ogłoszenie wyników rekrutacji.

Etapy rekrutacji:

- egzamin pisemny z języka niemieckiego: 18.03.2014 (wtorek) godz. 8:00

- egzamin ustny z języka niemieckiego: grupa I: 20.03.2014 (czwartek), grupa II: 27.03.2014 (czwartek)

- egzamin z języka angielskiego:

grupa I: 15.04.2014 (wtorek) od godz. 10.00

grupa II: 16.04.2014 (środek) od godz. 12.00

W sprawie terminów i przyporządkowania do poszczególnych grup prosimy kontaktować się z p. Eweliną Twardowską-Muchą i p. Aleksandrą Barasińską.

9. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Zespół Projektowy (Aleksandra Barasińska, Kamila Kowalczyk, Sławomir Kościelniak, Monika Derda – Drzymulska) do dnia 15 lutego 2014 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.