Hiszpania 2015 – regulamin rekrutacji

Zespół Szkół Technicznych
ogłasza nabór do projektu mobilności

 „Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajobrazu.”

realizowanego w ramach programu

ERASMUS +

 REGULAMIN REKRUTACJI 

1. Projekt obejmuje organizację miesięcznych praktyk w Hiszpanii dla uczniów technikum architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie w październiku 2015. Miejscem praktyk będą tereny zieleni, parki, zabytkowe ogrody oraz gospodarstwa szkółkarskie w Granadzie, w regionie Andaluzji (południe Hiszpanii). Rekrutacją objęci są uczniowie klas I, II i III technikum architektury krajobrazu roku szkolnego 2014/2015.

2. Dofinansowanie projektu pokrywa:

-  zakwaterowanie w siedzibie organizacji przyjmującej;

-  pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);

-  ubezpieczenie;

-  transport do miejsca stażu (przelot oraz dojazd na lotnisko) oraz transport lokalny

-  przygotowanie pedagogiczno – językowe (30 godzinny kurs języka angielskiego, 30 godzinny kurs podstaw języka hiszpańskiego, 10 godzin zajęć z przedmiotów zawodowych i 5 godzin zajęć z pedagogiem)

-  program kulturowy, obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze do znaczących obiektów kulturowych w rejonie Andaluzji: pałacu Nasrydów w Alhambrze, Mesquity i ogrodów w pałacu Alcazar w  Cordobie.  Dla uczestników zostanie również zorganizowany pokaz flamenco.

1 SONY DSC3 4
3. Wymagania dla uczestników:

- co najmniej komunikatywna znajomość angielskiego

- wysokie kompetencje zawodowe

- predyspozycje osobowościowe, odporność na stres oraz wysoka kultura osobista

4. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

1. średnia ocen końcoworocznych (świadectwo) ( lub semestralnych – Kl. I) – maksymalnie 10 pkt

2. oceny końcoworoczne ( lub semestralne – Kl. I)   z przedmiotów zawodowych – maksymalnie 10 pkt

3. ocena końcoworoczna ( lub semestralna – Kl. I) z języka angielskiego – maksymalnie 10 pkt

4. oceny na półrocze (liczone podwójnie w przypadku kl. I ) – rok szkolny 2014/2015 – maksymalnie 10 pkt

5. testy z przedmiotów zawodowych (70% punktów na zaliczenie) – maksymalnie 50 pkt

6. rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego (70% punktów na zaliczenie) – maksymalnie 40 pkt

7. wyniki rozmowy z pedagogiem szkolnym, która określi psychologiczne predyspozycje kandydatów do uczestnictwa w stażu – maksymalnie 5 pkt

8. informacje dotyczące zachowania ucznia otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły – maksymalnie 5 pkt

9. frekwencja ( powyżej 65 % obecności w I semestrze roku szkolnego 2014/2015) – maksymalnie 10 pkt

 RAZEM: 150 pkt

 Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do wszystkich etapów rekrutacji.

5. Wybranych zostanie 30 uczniów. Z tej grupy wyłoniona zostanie ostateczna 20. Pozostała dziesiątka znajdzie się na liście rezerwowej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w czasie rekrutacji pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, uczniowie posiadający trudną sytuację materialną lub rodzinno-socjalną. Ostateczna lista uczestników oraz ewentualna lista rezerwowa zostanie ustalona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Zespół Projektowy, nauczyciele języka angielskiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas objętych rekrutacją, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.

6. Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:

- licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu

- nie wypełniania obowiązku nauki (wagary)

- problemów wychowawczych

- nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2014/2015

Uczestnik wykreślony z listy po rozpoczęciu kursu językowego zostanie obciążony finansowo za zajęcia, które już się odbyły.

7. Terminy rekrutacji oraz materiały pomocnicze.

Styczeń 2015 – analiza średniej ocen kandydatów

Luty/marzec 2015 – rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego

Luty/marzec 2015 – test z przedmiotów zawodowych

JĘZYK ANGIELSKI – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI (LINK)

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI (LINK)

Luty/marzec 2015 – konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami

Marzec 2015 – ustalenie listy rankingowej i ogłoszenie wyników rekrutacji.

8. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Zespół Projektowy (Aleksandra Barasińska, Joanna Tomczak) do dnia 15 stycznia 2015 roku.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS +.