Mobilności 2016 – regulamin rekrutacji

Untitled-1

Zespół Szkół Technicznych

ogłasza nabór do projektu mobilności

„Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe

dla uczniów technikum.”

 realizowanego w ramach projektu  „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków EFS – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

(PO WER)

REGULAMIN REKRUTACJI

1. I etap projektu obejmuje:

● organizację miesięcznych praktyk w Hiszpanii dla sześciu uczniów technikum informatycznego oraz 10 uczniów technikum energetyki odnawialnej z Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie w październiku 2016. Miejscem praktyk będą firmy informatyczne oraz elektrownia słoneczna w okolicach Granady , w regionie Andaluzji (południe Hiszpanii). Rekrutacją objęci są uczniowie klas I, II i III technikum energetyki odnawialnej oraz III klasy technikum informatycznego roku szkolnego 2015/2016.

● organizację dwutygodniowego szkolenia dla 20 uczniów technikum budowlanego w zakresie technik murarskich w ośrodku szkoleniowym w Cottbus (Niemcy) w październiku 2016. Rekrutacją objęci są uczniowie klas I, II i III technikum budownictwa roku szkolnego 2015/2016.

UWAGA: pierwszeństwo w naborze mają uczniowie, którzy nie uczestniczyli jeszcze w praktykach zagranicznych.

 2. Dofinansowanie projektu pokrywa:

-  zakwaterowanie w siedzibie organizacji przyjmującej;

-  pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);

-  ubezpieczenie;

-  transport do miejsca stażu (przelot oraz dojazd na lotnisko – Hiszpania, przejazd autokarem – Niemcy) oraz transport lokalny

- przygotowanie pedagogiczno – językowe (30 godzinny kurs języka angielskiego oraz 30 godzinny kurs podstaw hiszpańskiego/30 godzinny kurs języka niemieckiego, 10 godzin zajęć z przedmiotów zawodowych, 2 godziny zajęć z pedagogiem i 3 godziny warsztatów na temat tworzenia CV)

-  program kulturowy, obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze do znaczących obiektów kulturowych.

3. Wymagania dla uczestników:

- co najmniej komunikatywna znajomość angielskiego / niemieckiego

- wysokie kompetencje zawodowe

- predyspozycje osobowościowe, odporność na stres oraz wysoka kultura osobista

4. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

1. średnia ocen końcoworocznych (świadectwo) ( lub semestralnych – Kl. I) – maksymalnie 10 pkt

2. oceny końcoworoczne ( lub semestralne – Kl. I) z przedmiotów zawodowych – maksymalnie 10 pkt

3. ocena końcoworoczna ( lub semestralna – Kl. I) z języka angielskiego/niemieckiego – maksymalnie 10 pkt

4. oceny na półrocze (liczone podwójnie w przypadku kl. I ) – rok szkolny 2014/2015 –  maksymalnie 10 pkt

5. testy z przedmiotów zawodowych (70% punktów na zaliczenie) – maksymalnie 50 pkt

6. rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego (niemieckiego – grupa TB) (70% punktów na zaliczenie) – maksymalnie 40 pkt

7. wyniki rozmowy z pedagogiem szkolnym, która określi psychologiczne predyspozycje kandydatów do uczestnictwa w stażu – maksymalnie 5 pkt

8. informacje dotyczące zachowania ucznia otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły – maksymalnie 5 pkt

9. frekwencja ( powyżej 65 % obecności w I semestrze roku szkolnego 2015/2016) – maksymalnie 10 pkt

RAZEM: 150 pkt

5. Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do wszystkich etapów rekrutacji.

Z grupy osób z najwyższą punktacją wybranych zostanie 36 uczestników (10 osób z klas TO, 6 osób z klasy TI i 20 osób z klas TB). Pozostałe osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację znajdą się na liście rezerwowej w kolejności uzyskanej liczby punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w czasie rekrutacji pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, uczniowie posiadający trudną sytuację materialną lub rodzinno-socjalną. Ostateczna lista uczestników oraz ewentualna lista rezerwowa zostanie ustalona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Zespół Projektowy, nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas objętych rekrutacją, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji wraz z uzasadnieniem będą do wglądu dla kandydatów. Nie jest przewidziana procedura odwoławcza.

6. Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:

- licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu

- niewypełniania obowiązku nauki (wagary)

- problemów wychowawczych

- nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2015/2016

Uczestnik wykreślony z listy po rozpoczęciu kursu językowego zostanie obciążony finansowo za zajęcia, które już się odbyły. Uczestnik wykreślony z listy po rezerwacji biletów lotniczych zostanie obciążony kosztami przebukowania biletu. Wyjątki – udokumentowane problemy zdrowotne.

7. Terminy rekrutacji oraz materiały pomocnicze.

Luty 2016 – analiza średniej ocen kandydatów

Marzec 2016 – rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego

Marzec 2016 – test z przedmiotów zawodowych

JĘZYK ANGIELSKI – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI

JĘZYK NIEMIECKI – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI – TECHNIK INFORMATYK

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI – TECHNIK BUDOWNICTWA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI – TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Luty/marzec 2016 – konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami

Marzec 2016 – ustalenie listy rankingowej i ogłoszenie wyników rekrutacji.

8. Zgłoszenia kandydatów przyjmują nauczyciele zawodu (Sylwia Glińska, Monika Derda-Drzymulska, Witold Ambicki) do dnia 30 stycznia 2016 roku.