Materiały pomocnicze do zajęć lekcyjnych.


#Murarze i pokrewni

#Tynkarze i pokrewni

#Budowlane wapno niegaszone

#Ciasto wapienne

#Wapno hydratyzowane - suchogaszone

#Wapno pokarbidowe

#Gips budowlany

#Gipsy specjalne

#Spoiwo mineralne

#Spoiwo powietrzne

#Spoiwa hydrauliczne

#Obiekt budowlany

#Budynek

#Mała architektura

#Budowla

#Elementy konstrukcji

#Stropy

#Nadproża

#Elementy niekonstrukcyjne

#Elementy wykończeniowe

#Mur


Murarze i pokrewni wykonują z kamienia, cegły, rur i kształtek kamionkowych, bloczków, pustaków i podobnych materiałów konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynków i budowli oraz prowadzą w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie; montują z elementów kamiennych filary, kolumny, cokoły i ozdobne detale architektoniczne; wykonują, naprawiają i rozbierają różnego rodzaju piece ogrzewcze w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz piece, kotły i kominy przemysłowe.

Ich zadania obejmują:


Tynkarze i pokrewni wykonują tynki i stiuki w budynkach i innych budowlach z różnego rodzaju zapraw i materiałów oraz wykonują odlewy z masy stiukowej i mocują je na ścianach i sufitach, jak też wykonują oraz montują odlewy gipsowe, z zaprawy cementowej i betonu.

Ich zadania obejmują:


Do spoiw powietrznych należą: spoiwa wapienne (budowlane wapno niegaszone, ciasto wapienne i wapno hydratyzowane oraz wapno pokarbidowe), a także spoiwa gipsowe, tj. gips budowlany i gipsy specjalne.


Budowlane wapno niegaszone otrzymuje się przez wypalenie kamienia wapiennego w temperaturze 9501050C.


Ciasto wapienne otrzymuje się w wyniku reakcji chemicznej tlenku wapnia z wodą w nadmiarze.


Wapno hydratyzowane – suchogaszone jest to sproszkowany wodorotlenek wapnia, który uzyskuje się przez gaszenie budowlanego wapna niegaszonego w sposób przemysłowy małą ilością wody (ok. 65% masy wapna).


Wapno pokarbidowe jest to produkt uboczny przy produkcji acetylenu z karbidu.


Gips budowlany otrzymuje się przez prażenie skały gipsowej w temperaturze ok. 200C, a następnie zmielenie.


Gipsy specjalne. Należą tu takie spoiwa gipsowe jak:Spoiwem mineralnym nazywamy wypalony i sproszkowany materiał, który po wymieszaniu z wodą, dzięki reakcjom chemicznym, wiąże i twardnieje.

Ze względu na zachowanie się spoiw mineralnych w środowisku wodnym w czasie ich twardnienia rozróżnia się spoiwa: powietrzne i hydrauliczne.


Spoiwa powietrzne po zarobieniu wodą twardnieją i osiągają właściwe cechy wytrzymałościowe tylko na powietrzu.


Spoiwa hydrauliczne po zarobieniu wodą wiążą i twardnieją – uzyskując odpowiednie cechy wytrzymałościowe – zarówno na powietrzu, jak i pod wodą.


Obiekt budowlany jest to:


Przez budynek rozumie się taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (zwanych potocznie ścianami i stropami) oraz ma fundament i dach.


Do obiektów małej architektury zalicza się niewielkie obiekty budowlane, a w szczególności:


Budowla to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, fortyfikacje, obiekty hydrotechniczne, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, obiekty sportowe, części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń), fundamenty pod maszyny i urządzenia itp.


Miejsca, w których przebiega szereg budowlanych procesów produkcyjnych, wraz z powierzchniami wykorzystywanymi do ich przygotowania nazywa się budową. Natomiast ta przestrzeń pomocnicza wraz z powierzchni zajmowaną przez sam obiekt budowlany nazywa się placem budowy.


W zależności od przeznaczenia budynki dzieli się na:


Z uwagi na liczbę kondygnacji dzieli się je na:


Według usytuowania budynku w stosunku do powierzchni terenu rozróżnia się:


Ze względu na wysokość budynki dzieli się na:


Z uwagi na długość rozróżnia się budynki:


Każdy budynek składa się z różnych elementów, które w zależności od roli, jaką w nim pełnią, dzieli się na cztery podstawowe grupy, a mianowicie:


Do elementów konstrukcyjnych zalicza się:


Stropy – przegrody poziome są bądź płytami, bądź kombinacjami belek i płyt.


Do elementów konstrukcyjnych zalicza się również elementy klatek schodowych, tj. elementy ukośne, zwane biegami schodowymi i elementy poziome, czyli spoczniki (na półpiętrach) i podesty schodowe na poziomie stropów.


Nadproża są to płaskie belki wmurowane w ściany lub fragmenty murowanych łuków, czyli łęki.


Części ściany przebiegające przez jej całą wysokość pomiędzy pasmami okiennymi nazywa się filarami międzyokiennymi.


Elementami niekonstrukcyjnymiścianki działowe. Oddzielają one poszczególne pomieszczenia nie przenosząc, poza swoim ciężarem, innych obciążeń.


Elementy wykończeniowe to bardzo duży zbiór elementów budynku, który można podzielić na dwie grupy: elementy samonośne (okna, drzwi, bariery balkonów, klatek schodowych itp.) i elementy nakładane (np. okładziny kamienne, folie, tkaniny, filce, tapety, tynki itd.)


Murem nazywamy konstrukcję składającą się z kamieni naturalnych lub sztucznych (cegieł, bloczków, pustaków itp.) zespolonych zaprawą lub ułożonych na sucho w sposób zapewniający stateczność całości konstrukcji.